ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
จังหวัด ตัวแทนจำหน่าย เบอร์โทรศัพท์
จังหวัดกาฬสินธุ์
คุณภาวิณี ชัยณรงค์
คุณอำพล พนังแก้ว
086-539-9937
081-795-9247 , 088-279-0854
จังหวัดขอนแก่น
คุณพงษ์ศักดิ์ จงจิตต์
คุณสมพงษ์ นุชอุดม
081-869-0589
089-545-7745 , 080-644-4891
จังหวัดชัยภูมิ
คุณภาวิณี ชัยณรงค์
คุณอำพล พนังแก้ว
086-539-9937
081-795-9247 , 088-279-0854
จังหวัดนครพนม
คุณนิรมล เรืองวรวิบูรณ์
คุณอนุชาติ ทองเพิ่ม
081-974-2255
081-636-1545
จังหวัดนครราชสีมา
คุณสมพงษ์ นุชอุดม
089-545-7745
จังหวัดบึงกาฬ
คุณรวิสรา สังกะคำ
คุณอำพล พนังแก้ว
080-174-4567 , 087-045-9099
081-795-9247 , 088-279-0854
จังหวัดบุรีรัมย์
คุณอำพล พนังแก้ว
081-795-9247 , 088-279-0854
จังหวัดมหาสารคาม
คุณสมพงษ์ นุชอุดม
089-5457745
จังหวัดมุกดาหาร
คุณพงษ์ศักดิ์ จงจิตต์
คุณอำพล พนังแก้ว
081-869-0588
081-795-9247 , 088-279-0854
จังหวัดยโสธร
คุณพงษ์ศักดิ์ จงจิตต์
คุณสมพงษ์ นุชอุดม
คุณอำพล พนังแก้ว
081-869-0588
089-545-7745
081-795-9247 , 088-279-0854
จังหวัดร้อยเอ็ด
คุณภาวิณี ชัยณรงค์
คุณอำพล พนังแก้ว
086-539-9937
081-795-9247 , 088-279-0854
จังหวัดเลย
คุณพงษ์ศักดิ์ จงจิตต์
คุณอำพล พนังแก้ว
081-869-0588
081-795-9247 , 088-279-0854
จังหวัดสกลนคร
คุณพงษ์ศักดิ์ จงจิตต์
คุณอำพล พนังแก้ว
081-869-0588
081-795-9247 , 088-279-0854
จังหวัดสุรินทร์
คุณอำพล พนังแก้ว
081-795-9247 , 088-279-0854
จังหวัดศรีสะเกษ
คุณพงษ์ศักดิ์ จงจิตต์
คุณอำพล พนังแก้ว
081-869-0588
081-795-9247 , 088-279-0854
จังหวัดหนองคาย
คุณรวิสรา สังกะคำ
คุณสมพงษ์ นุชอุดม
081-373-1533
089-545-7745
จังหวัดหนองบัวลำภู
คุณจันทร์เพ็ญ แต้มสีทอง
081-370-6258
จังหวัดอุดรธานี
คุณรัชนก ทัศมี
คุณอำพล พนังแก้ว
086-091-6733 , 089-1337209
081-795-9247 , 088-279-0854
จังหวัดอุบลราชธานี
คุณสมพงษ์ นุชอุดม
089-545-7745
จังหวัดอำนาจเจริญ
คุณภาวิณี ชัยณรงค์
คุณอำพล พนังแก้ว
086-539-9937
081-795-9247 , 088-279-0854