ภาคใต้
จังหวัด ตัวแทนจำหน่าย เบอร์โทรศัพท์
จังหวัดกระบี่
อาจารย์คมเพชร วิวัฒน์โชติกุล
อาจารย์มนัส อัลภาชน์
081-797-6699 , 081-276-6090
081-678-8082 , 081-990-0643
จังหวัดชุมพร
คุณอรุณ ไชยยานุกูล
คุณอุดมศักดิ์ ร้านเสือการเกษตร
คุณยุทธนศักดิ์ กองแก้ว
086-293-6977
087-884-4802 , คุณนารถยา 081-968-8942
086-164-3139 , 083-025-5729
จังหวัดตรัง
อาจารย์มนัส อัลภาชน์
081-678-8082 , 081-990-0643
จังหวัดนครศรีธรรมราช
คุณนเรต ชูนาคา
คุณภาวิณี ชัยณรงค์
คุณพงษ์ศักดิ์ จงจิตต์
คุณสุรเดช เม่งช่วย
อาจารย์มนัส อัลภาชน์
081-891-3454
086-539-9937
081-869-0588
081-9570156
081-678-8082 , 081-990-0643
จังหวัดนราธิวาส
คุณฮายี อาบูฮาซัน
คุณมะนายิ ราหู
080-036-4124
089-295-4030
จังหวัดปัตตานี
คุณมะนายิ ราหู
089-295-4030
จังหวัดพังงา
อาจารย์คมเพชร วิวัฒน์โชติกุล
อาจารย์ณรงค์ กิดาการวรโชติ
081-797-6699 , 089-971-3330
081-276-6090
จังหวัดพัทลุง
อาจารย์มนัส อัลภาชน์
คุณมะนายิ ราหู
คุณอรุณ ไชยยานุกูล
081-678-8082 , 081-990-0643
089-295-4030
086-293-6977
จังหวัดภูเก็ต
อาจารย์มนัส อัลภาชน์
081-678-8082 , 081-990-0643
จังหวัดระนอง
อาจารย์มนัส อัลภาชน์
081-678-8082 , 081-990-0643
จังหวัดสตูล
อาจารย์มนัส อัลภาชน์
081-678-8082 , 081-990-0643
จังหวัดสงขลา
คุณอนุสรณ์ ขวัญคงบุญ
อาจารย์มนัส อัลภาชน์
คุณปลา บจก.พฤกษาการเกษตร
คุณมะนายิ ราหู
084-666-2807
081-678-8082 , 081-990-0643
084-101-4500
089-295-4030
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
คุณสุรเดช เม่งช่วย
อาจารย์มนัส อัลภาชน์
081-957-0156
081-678-8082 , 081-990-0643
จังหวัดยะลา
คุณมะนายิ ราหู
คุณยะโก๊ะ สืแม
089-295-4030
088-389-7337